Япон Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага Жайка-ийн 2015 оны санхүүгийн жилд
Япон улсад зохион байгуулах сургалтын жагсаалт

Хугацаа: 2015 оны 4 сараас 2016 оны 3 сар хүртэл
JICA training course_JFY2015 Official Notification