Жайка-ийн сургалт төгсөгчидөө

Жайка-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон Жайка-ийн сургалт төгсөгчдийн холбоо(JAAM) хамтран Follow Up төслийн сонгон шалгаруулалтын хүрээнд сургалт төгсөгчдийнхөө сургалтын үр дүнг дээшлүүлэх, сургалтын хүрээнд төлөвлөж байсан үйл ажиллагааны биелэлтэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дараах 2 сургалт семинарыг санхүүжүүлж, дэмжин ажиллахаар боллоо.

Салбар Төслийн нэр Зохион байгуулагч Зорилго, зорилт Хэрэгжих газар, хамрагдах хүрээ
  

 

 

 

БОЛОВСРОЛ

“Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга зүй” сургалт, семинар Д. Батнасан(2014 онд “Алслагдсан болон тусгаарлагдсан бүс нутгийн боловсролын чанарыг сайжруулах нь” сургалтад хамрагдсан.) Суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны цагийг зохион байгуулах арга зүйг дэмжих, энэ үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж буй Япон улсын туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх Ховд аймаг/6-12 ангийн/ 210 бүлгийн анги удирдсан багш нар, сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтнууд нийт 250 хүн
 БАЙГАЛЬ ОРЧИН “Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын газрын дэргэдэх лабораторийн шинжээч нарт зохиулсан сургалт Б. Зулбадрах(2014 онд “Химийн лабораторийн чанарын дотоод хяналт ба анализийн үр дүнгийн баталгаажуулалт”) Орон нутагт бие даан үйл ажиллагаа явуулж байгаа лабораторийн сорилтын үр дүнг статистик тоон аргад шинжээч нарыг сургах Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум

Лабораторийн шинжээч 54 хүн